การหารือร่วมระหว่าง Advance HE และคณะทำงาน มทส. เพื่อการยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

การประชุมหารือร่วมระหว่างสถาบัน Advance HE และคณะทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อการยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่เป็นสากล
 
     ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ในมิติของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เป็นสากล  ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ได้แก่ การหารือความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการจัดการเรียนการสอน  การยกระดับหลักสูตรอบรม SUT Teaching Academics Recognizion Scheme (STARS) ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสถาบัน Advance HE ให้สามารถรับรองวิทยฐานะด้านการสอนในระดับ Fellow และแนวทางการส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นสากล ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์
 
 
 
 โดยการประชุมหารือดังกล่าว มีผู้ร่วมประชุมหารือ ได้แก่
  1.  Mr. Ian Hall (ตัวแทนอย่างเป็นทางการจากสถาบัน Advance HE)
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  รัตนพานี (SFHEA) (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล)
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา  ทองดี (FHEA) (หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ , รักษาการแทน)
  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์  นิ่มขุนทด (SFHEA) (รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ)
  5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ประมูลศุข (SFHEA) (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) (ผู้ประสานงานโครงการอบรม CLTHE)
  6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ (FHEA) (ผู้ประสานงานโครงการอบรม STARS)
 
คณาจารย์/ผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ (Faculty Development Academy)

https://www.facebook.com/fdasuthea/

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง