กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เป็นสากล CLTHE (MODULE 3)

       สถานพัฒนาคณาจารย์ ได้จัดชุดกิจกรรมการอบรมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สถาบัน Advance HE สหราชอาณาจักร เพื่อเสริมสร้างให้คณาจารย์เกิดทักษะการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และให้การรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF ภายใต้โครงการ  "Certificate in Learning and Teaching in Higher Education Program"
 
ชุดกิจกรรมอบรมประกอบด้วย 
MODULE 1 : Teaching and Learning in Higher Education  (17-21 September 2018)
MODULE 2 : Enhancing Professional Practice in Higher Education  (12 - 16 November 2018)
MODULE 3 : Leading Learning and Teaching in The Higher Education Context  (11 - 15 March 2019)
 
       โดยกิจกรรม MODULE 3 นี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี (SFHEA) (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล) เป็นประธานเปิดพิธี  ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 
 
 
 
กิจกรรมดังกล่าวมิได้เป็นเพียงการส่งเสริมให้ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนเท่านั้น
 
แต่มุ่งส่งเสริมให้ ผู้เข้าอบรมเข้าใจบริบทการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  เข้าใจถึงคุณลักษณะพื้นฐานอันดีของการจัดการเรียนการสอน
และเป็นหลักพื้นฐานเพื่อการยึดถือปฏิบัติที่ดี  ซึ่งหากผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติและธำรงตนตามคุณลักษณะดังกล่าวไว้อย่างสม่ำเสมอ
จักเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของท่าน และคุณภาพการสอนโดยองค์รวมมีประสิทธิภาพ
 
แหล่งอ้างอิง : https://www.heacademy.ac.uk/ukpsf#section-2
 
 
     ตามความสำคัญดังกล่าว สถานพัฒนาคณาจารย์จึงเรียนเชิญคณาจารย์จากสำนักวิชาต่าง ๆ เพื่อการฝึกอบรมตามชุดกิจกรรมดังกล่าว
และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณาจารย์ทุกท่านที่ได้รับความรู้จากการอบรมกิจกรรม CLTHE ครบถ้วนจักเป็น
ผู้ที่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่สามารถเป็นคณาจารย์พี่เลี้ยงผู้ให้คำปรึกษาแก่คณาจารย์รุ่นต่อไป
ในการปฏิบัติตนในการเป็นอาจารย์มืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
คณาจารย์ผู้สนใจเกี่ยวกับ กรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนสากล UKPSF สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ โทรศัพท์ 4660
facebook : https://th-th.facebook.com/fdasuthea/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง