กิจกรรมอบรม SUT-UKPSF FELLOWSHIP BROTHERHOOD (SUTFB 2019)

กิจกรรมอบรม SUT-UKPSF FELLOWSHIP BROTHERHOOD (SUTFB 2019)
 
 
            สถานพัฒนาคณาจารย์จัดกิจกรรม SUT-UKPSF FELLOWSHIP BROTHERHOOD (SUTFB 2019) ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม VIP 3 สุรสัมนาคาร  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework) โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและความเป็นสากล เป็นประธานเปิดกิจกรรม และเรียนเชิญคณาจารย์ผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ได้แก่(1) ผศ. ดร.อิศรา ประมูลศุข (SFHEA) (2) ผศ. พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด (SFHEA) (3) ผศ. พญ.ปัทมา ทองดี (FHEA) (4) ผศ. ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท์ (FHEA) และ (5) ผศ. ดร.ขนิษฐา มีวาสนา (FHEA)  เป็นวิทยากรการอบรม
 
 
           กิจกรรม SUTFB 2019  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการที่เป็นเลิศ (Excellence Academy Staffs)  โดยได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้มีประสบการการสอนจากทุกสำนักวิชาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ และมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน เข้ารับการรับรองวิทยฐานะในระดับ FELLOW OF HEA และ ระดับ SENIOR FELLOW OF HEA  โดยมีคณาจารย์ผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก ดังรายนามผู้เข้าร่วมการประชุม
 
 

ผู้บริหาร

-               รก. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ศ.  ภกญ. ดร.มณฑารพ  ยมาภัย)

-               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ผศ.  พญ.พรทิพย์  นิ่มขุนทด) (SFHEA)

-               รก. หัวหน้าสาขาวิชาจักษุวิทยา (อ.  พญ.กิติรัตน์  รัตนถาวรกิติ)

-               หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน (อ.  พญ.เฟื่องฟ้า  กองเงิน)

-               หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (รศ.   ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน  รัตนจันทร์)

-               หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (รศ.   ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์)

-               รก. รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผศ.   ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน์)

-               รก. หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผศ.   ดร.นฤมล  สิงห์ดง)

-               รก. หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ (ผศ.  พญ.ปัทมา  ทองดี) (FHEA)

-               รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ (รศ.   ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง)

-               รองผู้อำนวยการเทคโนธานี  ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ (ผศ.   ดร.สารัมภ์  บุญมี)

-               หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (อ.   ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท)

-               รองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ผศ.   ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา)

-               รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (อ.   ดร.สรียา  วิจิตรเสถียร)

-               หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อ.   ดร.พงษ์สิทธิ์  บุญรักษา)

-               ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาบุคลากร (ผศ.   ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว)

-               ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผศ.   ดร.อิศรา  ประมูลศุข) (SFHEA)

 

 

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

-               อ.  ทพ.นนทวัฒน์  ชื่นศิริ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

-               รศ.   ดร.มารินา  เกตุทัต-คาร์นส์

-               ผศ.   ดร.อารักษ์  ธีรอำพน

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

-               ผศ.   ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี

-               ผศ.   ดร.ชนิศา  มณีรัตนรุ่งโรจน์

-               อ.   ดร.นิศาชล  จำนงศรี

-               รศ.   ดร.อัญชลี  วรรณรักษ์

-               อ.   ดร.ธรรมศักดิ์  เธียรนิเวศน์

-               ผศ.   ดร.กาญจนา  สุคัณธสิริกุล

-               อ.   ดร.บุญช่วย  บุญมี

-               ผศ.   ดร.อดิศักดิ์  สุวิทวัส

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

-               อ. ภัทรภร  สฤษชสมบัติ

-               อ.   ดร.ปิยอร  วจนะทินภัทร

-               ผศ.   ดร.เบญจพร  สุขประเสริฐ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

-               อ.  นพ. ดร.บัณฑิต  อัศวฤทธิไกร

-               อ.  พญ.กัณฐิกา  วศินพงศ์วณิช

-               อ.  นพ. ดร.ศุภกฤต  อุยวัฒนกุล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

-               ผศ.   ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท์ (FHEA)

-               รศ.   ดร.สินีนาฏ  ศิริ

-               รศ.   ดร.ทรงกต  ทศานนท์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

-               ผศ.   ดร.ปราณี  ชุมสำโรง

-               ผศ.   ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์

-               รศ.   ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี

-               รศ.   ดร.เนตรนภิส  ตันเต็มทรัพย์

-               อ.   ดร.วราภรณ์  ปิยวิทย์

-               ผศ.   ดร.ตติยา  ตรงสถิตกุล

-               ผศ.   ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์

-               อ.   ดร.วันวิสาข์  ทวีชื่นสกุล

-               ผศ.   ดร.รัฐพล  ภู่บุบผาพันธ์

-               อ.   ดร.ธีระสุต  สุขกำเนิด

-               อ.   ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์

-               รศ.   ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ (SFHEA)

-               อ.   ดร.โศรฎา  แข็งการ

-               ผศ.   ดร.สุดารัตน์  ขวัญอ่อน

-               ผศ.   ดร.ปิยาภรณ์  มีสวัสดิ์

-               ผศ.   ดร.วีระศักดิ์  เลิศสิริโยธิน

-               ผศ.   ดร.นิตยา  บุญเทียน

-               ผศ.   ดร.จันทิมา  ดีประเสริฐกุล

-               รศ.   ดร.กษมา  จารุกำจร

-               ผศ. ร.อ.  ดร.ประโยชน์  คำสวัสดิ์

-               อ.   ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

-               ผศ.   ดร.ขนิษฐา  มีวาสนา (FHEA)

-               อ.นลิน  สิทธิธูรณ์

 

คณาจารย์ผู้สนใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) และการสนับสนุนการขอรับการรับรองวิทยฐานะ สามารถติดต่อ สถานพัฒนาคณาจารย์ โทรศัพท์ 4660

 

ภาพกิจกรรม >> FACEBOOK : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2214263908835516&type=1&l=d6017183e6

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง