เริ่มต้น กิจกรรม STARS 2019 (SUT Teaching Academics Recognition Scheme)

เริ่มต้น กิจกรรม STARS 2019 (SUT Teaching Academics Recognition Scheme)

 

      ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีแนวนโยบายเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจารย์ที่เป็นเลิศ (Excellent Academic Staffs)  ฝ่ายวิชาการ โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ ได้สนองตอบนโยบายดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม “SUT Teaching Academic Recognition Scheme (STARS 2019)” ในระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ในทุกสำนักวิชาได้รับองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนระดับ Associate Fellow ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล) เป็นประธานในพิธีเปิด และ อาจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี (หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์) เป็นผู้กล่าวรายงาน :

                 

   

                 

                  ทีมวิทยากร  (ผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) :

                 

1) ผศ. ดร.อิศรา  ประมูลศุข (SFHEA)

2) ผศ. ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข (SFHEA)

3) ผศ. พญ.พรทิพย์  นิ่มขุนทด (SFHEA)

4) อ. ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง (SFHEA)

5) ผศ. ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท์ (FHEA)

6) ผศ. ดร.ขนิษฐา  มีวาสนา (FHEA)

7) อ. ดร.สุวิทย์  สุธีรากุล (FHEA)

8) อ. ดร.อัญญานี  คำแก้ว (FHEA)

9) Dr.Colin  Thomas Strine (FHEA)

10) Dr.Rung Yi  Lai (FHEA)

11) อ. ดร.สัจจากาจ  จอมโนนเขวา (FHEA)

12) อ. พญ.จิรภา  จันทร์แสงรัตน์ (FHEA)

13) อ. นพ.ณัฐวุฒิ  กีรติภารัตน์ (FHEA)

 

                 

                  คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักวิชาต่าง ๆ  จำนวน 30 ท่าน:

                                 
1) อ. ดร.สิริพร  กมลธรรม

2) อ. ดร.เพิ่มวัย  ชัยนะกุล

3) อ. ดร.ฐนกร  ศรีธราพิพัฒน์

4) Dr.Christoph  Herold

5) อ. ดร.กมลวัช  งามเชื้อ

6) อ. ดร.อิทธิพล  ฟองแก้ว

7) อ. ดร.ธวัชพงษ์  พิทักษ์

8) อ. ดร.พิชญสินี  กิจวัฒนาถาวร

9) อ. ดร.กุลภักดิ์  กองสุวรรณกุล

10) อ. ดร.นพพล  ตั้งสุภาชัย

11) Dr.Satoshi  Kubota

12) อ. ดร.ไตรภพ  พาหอม

13) อ. ดร.จริยา  รอดดี

14) อ. นพ.ชัยอนันต์  ตันติสถิรพูล

15) อ. นพ.พรเทพ  ตั้งกาญจนาเวฬุกุล

16) อ. พญ.พิชญา  อมรวรารักษ์

17) อ. พญ.สหัทยา  นิยะโมสถ

18) อ. พญ.ชลิสรา  สุบงกฎ

19) อ. พญ.ชัชนก  เปาอินทร์

20) อ. นพ.ภาณุพงศ์  เพชรชู

21) อ. พญ.ชนนพร  บุญศิริวัฒนกุล

22) อ. พญ.พชรอร  ลิ้มกิติศุภสิน

23) อ. พญ.ผณินทร  ธัญวิริยะ

24) อ. พญ.ชลธิดา  ครบพรชัย

25) อ. พญ.ดวงพร  หรรษาวงศ์สกุล

26) อ. ดร.ธนกมณ  ลีศรี

27) อ. ทพ.กีรติ  วิริยางกูร

28) อ. ดร.สุพัตรา  เจียวก๊ก

29) อ.อภิลักษณ์  หล่อนกลาง

30) อ. ดร.ธนิษฐา  ทองประภา

31) อ. ดร.วัชรพงษ์  ปะตังทะโล

 

                 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรม จักได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร  เพื่อการเสริมสร้างความเป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

                 

                 คณาจารย์/ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ โทรศัพท์ 4659-60

                 website : http://fda.sut.ac.th

                 facebook:  https://www.facebook.com/Sut-UKpsf-2062108024051106/

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง