กิจกรรม CLTHE Module 2 : Enhancing Professional Practice in Higher Education

กิจกรรม CLTHE Module 2 : Enhancing Professional Practice in Higher Education

           ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์การสอนได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework)

โดยในปี 2561 นี้มุ่งเสริมสร้างบุคลากรด้านการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับ Fellow ขึ้นไป และเสริมสร้างความสามารถและทักษะการเป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการ “Certificate in Learning & Teaching in Higher Education (CLTHE)"  ในกิจกรรมช่วงที่ 2 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทถึงความสำคัญและทิศทางในการยกระดับมาตรฐานการสอนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลของมหาวิทยาลัย

 

 

   กิจกรรม CLTHE ช่วงที่ 2 วัตถุประสงค์การอบรมมุ่งเน้นการเพิ่มองค์ความรู้สมรรถนะด้านวิชาชีพการสอนในระดับอุดมศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Ian Davis (SFHEA) ตัวแทนอย่างเป็นทางการจากสถาบัน AdvanceHE  ผู้เชี่ยวชาญด้าน teacher education and professional educational development and social work และเป็นอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัย QUT ประเทศออสเตรเลีย

 

** คณาจารย์หรือผู้ที่สนใจการขอรับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน UKPSF สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือทางเว็บไซต์ http://fda.sut.ac.th

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง