ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ISO 9001: 2015 กับการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

           ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ISO 9001: 2015 กับการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา" โดย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เป็นประธานเปิดการอบรม อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ทั้งนี้ มาตรฐาน ISO 9001 version 2015 คือ ระบบการจัดการบริหารที่มีคุณภาพซึ่งจะช่วยให้องค์กร สามารถตรวจสอบคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพในลักษณะการดำเนินงานทั้งหมด ซึ่งมีมาตรฐานการจัดการที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศในระดับสากล มาตรฐาน ISO 9001 version 2015 เน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูง ที่จะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง