เริ่มต้นกิจกรรม Certificate in Learning & Teaching in Higher Education (CLTHE) (MODULE 1)

เริ่มต้นกิจกรรม "Certificate in Learning & Teaching in Higher Education (CLTHE)"  (MODULE 1)
 
 
          ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ ได้เริ่มกิจกรรม "Certificate in Learning & Teaching in Higher Education (CLTHE)"  (MODULE 1)  ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา สร้างมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และส่งเสริมการก่อตั้งศูนย์การฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF
 
 
   
 
 CLTHE ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนการสอน 3 MODULE ต่อเนื่อง 
   MODULE 1 : 17-21 กันยายน 2561
   MODULE 2 : 12-16 พฤศจิกายน 2561
   MODULE 3 : 11-15 มีนาคม 2562
 
 โดยเริ่มกิจกรรม CLTHE MODULE 1 นี้ Professor Abby Cathcart ตัวแทนจากสถาบัน AdvanceHE ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายตลอดกิจกรรม และ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมาร่วมสังเกตการณ์และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
 
   
      กิจกรรม CLTHE ประกอบด้วย  :   

17 กันยายน 2561  : Train the Trainers 
     วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างคณาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์การสอน และมีความเข้าใจถึงศาสตร์ด้านการสอนที่เชื่อมโยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF โดยมีคณาจารย์พี่เลี้ยง จำนวน 5 ท่าน ดังรายนาม
1) รศ. ดร.พรศิริ  จงกล  (SFHEA) (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
2) ผศ. ดร.อิศรา ประมูลศุข  (SFHEA)  (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)
3) ผศ. พญ.พรทิพย์  นิ่มขุนทด  (SFHEA) (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
4) ผศ. พญ.ปัทมา ทองดี (FHEA) (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
5) ผศ. ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท์ (FHEA)  (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
 
18-21 กันยายน 2561 : Teaching and Learing in Higher Education
      วัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF   และเปิดโอกาสให้คณาจารย์พี่เลี้ยง ได้มีส่วนร่วมในการเข้าสู่การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ฝึกอบรมตามแนวคิดการจัดตั้ง ศูนย์การฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF โดยมี คณาจารย์พี่เลี้ยง  คณาจารย์และบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 ท่าน ดังรายนาม    
1) อ. ดร.อมรรัตน์  สุริยวิจิตรเศรณี (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
2) อ. ดร.ปิยะนุช  ปิ่นอยู่ (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
3) อ. ดร.ณิรวัฒน์  ธรรมจักร์ (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
4) อ.ดร.สิรินทร์ ศรีโพธิ์ (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)
5) อ.ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)
6) อ.ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)
7) ผศ. ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)
8) อ.ปทมศิริ  หุ่นทอง (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)
9) อ.ดร.วรรณภา น่าบูรณะ (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)
10) ผศ. ดร.นภาพร  จันทร์ฉาย (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)
11) ผศ. ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์ (สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
12) รศ. ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร (สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
13) รศ. ดร. สุรินทร  บุญอนันธนสาร (สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
14) ผศ. ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม (สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
15) ผศ. ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ (สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
16) อ. ดร. Menglim Hoy (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
17) อ. ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
18) อ. ดร.จงกล  ศรีธร (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
19) ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
20) รศ. ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
21) อ.พญ.อัชฌา  พงศ์พิทักษ์ดำรง (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
22) อ.พญ.นันท์นภัส  ประดุจเดชา (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
23) ผศ.ทนพ.ดร.กระจ่าง ตลับนิล (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
24) นางสาวสาวิตรี แก้วพวง (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
25)อ.พญ. สินาภรณ์  กังวาลทัศน์ (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
26) อ. นลิน  สิทธิฑูรณ์ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
27) นางสาววัชรี พิรักษา (สถานพัฒนาคณาจารย์)
28) นายสมจิน เปียโคกสูง (สถานพัฒนาคณาจารย์)

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง