กิจกรรมการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Teaching and Learning in Higher Education in the 21st Century

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนโยบายในการมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ของ มทส. ได้รับความรู้และมุมมองในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบใหม่ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Teaching and Learning in Higher Education in the 21st Century" โดยเชิญ Professor Dr. Masahiro Inoue และ Professor Emiko Hirose Horton จาก Shibaura Institute of Technology (SIT) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคารโดยมีกำหนดการดังนี้
 
 
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดการบรรยาย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
09.10 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษ “Teaching and Learning in Higher Education for 21st Century Education” 
โดย Professor Dr. Masahiro Inoue, Vice President 
Shibaura Institute of Technology
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ “บทบาทอาจารย์ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Student Consulting on Teaching (SCOT) and Teaching Portfolio: Introducing some of the faculty development programs at SIT”
โดย Professor Dr. Emiko Hirose Horton 
Shibaura Institute of Technology
 
   ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจึงขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และโดยที่การบรรยายพิเศษครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่นำไปสู่การดำเนินงานเพื่อตอบยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ 5 ด้านตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง