กำหนดการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 28 ปี วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

กำหนดการจัดกิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 28 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

---------------------------

 

05.40 – 07.00 น.        พิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี  ณ สัญลักษณ์สถาน มทส.

05.40 น.    ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
06.00 น.    นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีบวงสรวง
07.00 น.    เสร็จสิ้นพิธี

 

07.20 – 08.30 น.        พิธีสงฆ์/ทำบุญเลี้ยงพระ ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์

07.20 น.    พระสงฆ์เดินทางถึงบริเวณพิธี ประเคนน้ำดื่มแด่พระสงฆ์ 9 รูป
07.25 น.    ประธานในพิธี (นายกสภามหาวิทยาลัย) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
08.00 น.    ประเคนภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป
08.15 น.     ประธานในพิธี / อธิการบดี / ผู้บริหาร ถวายปัจจัยประเคนเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป
                 พระสงฆ์อนุโมทนาคาถา / ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ผู้ร่วมพิธีกราบลาพระสงฆ์พร้อมกัน
08.30 น.     ผู้ร่วมพิธีรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

 

08.30 – 11.50 น.        พิธีปราศรัยของอธิการบดี  ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1

08.30 น.    ผู้เข้าร่วมพิธีลงทะเบียนและนั่งประจำที่
09.30 น.    นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี กรรมการสภาวิชาการและผู้บริหาร เข้าสู่ห้องพิธี
09.45 น.    ฉายมัลติมีเดีย 28 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10.00 น.    การปาฐกถานำ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน)
10.30 น.    การปราศรัยของอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ)
11.00 น.    พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
              พิธีมอบเข็มวิทยศักดิ์
              พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามโครงการ UKPSF
              พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับพนักงานดีเด่นสายวิชาการและสายปฏิบัติการฯ
              พิธีมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานผู้มีผลงานดีเด่น
              พิธีแสดงความยินดีกับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามทางก้าวหน้าในอาชีพระดับชำนาญการ
              พิธีมอบรางวัลพนักงานตัวอย่างของหน่วยงาน
              พิธีมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานตัวอย่างของหน่วยวิสาหกิจ และพนักงานตัวอย่างของบริษัทจ้างเหมาบริการ
11.45 น.    นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวแสดงความยินดี
11.50 น.    เสร็จพิธี

 

13.30 – 15.30 น.        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร ชั้น 2

 

16.00 – 17.00 น.        กิจกรรมปลูกต้นไม้  ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์

16.00 น.    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
16.15 น.    กล่าวรายงาน โดย คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
16.25 น.    กล่าวเปิดงาน โดย นายกสภามหาวิทยาลัย
16.35 น.    นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้
17.00 น.    เสร็จกิจกรรมปลูกต้นไม้

 

18.00 – 21.00 น.        งานเลี้ยงรับรองวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ    ณ อาคารสุรพัฒน์ 2  เทคโนธานี

18.00 น.    แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนร่วมงาน
                 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้อนรับ และบันทึกภาพร่วมกับแขกที่มอบของที่ระลึก และชมนิทรรศการ “ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอีสาน”
18.30 น.    นายกสภามหาวิทยาลัย เดินทางถึงบริเวณงาน และชมนิทรรศการ
19.00 น.    พิธีกรแจ้งกำหนดการจัดงาน
                  การแสดงนาฏศิลป์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชุดที่ 1

19.15 น.    ฉายวีดิทัศน์ 28 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

19.25 น.    กล่าวเชิญชวนดื่มถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10
                โดย นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน)

19.30 น.    กล่าวรายงานกิจการมหาวิทยาลัยฯ
                โดย อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ)       

19.45 น.    มอบโล่กิตติการ
                โดย นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน)

20.30 น.    กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
                โดย นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน)

                การแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชุดที่ 2 และการแสดงของนักศึกษาต่างชาติ
                วงดนตรีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรเลงเพลง

                 อธิการบดีมอบของที่ระลึกแก่ประธานและแขกผู้มีเกียรติ

21.00 น.    เสร็จสิ้นพิธีการ

 

การแต่งกาย

พิธีปราศรัยของอธิการบดี  
1.  นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภาวิชาการ และผู้บริหาร สวมเบลเซอร์มหาวิทยาลัย
2.  แขกผู้มีเกียรติ/ แขกรับเชิญ  สวมชุดสากล/ ชุดสุภาพ                                       
3.  บุคลากร  สวมเบลเซอร์มหาวิทยาลัย หรือ สวมชุดสุภาพ                                       
4.  นักศึกษา  สวมชุดพิธีการ

งานเลี้ยงรับรองฯ            ชุดผ้าไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง