ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย การนำระบบคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ วันที่ 17-18 พ.ค. 2561

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "การนำระบบคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติพัทธ์  จิรวัสวงศ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) และผู้ตรวจประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารภาครัฐ (PMQA) มาเป็นวิทยากรการบรรยาย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม VIP 2-3 ชั้น 1 สุรสัมมนาคาร
 
ดังกำหนดการ <<คลิก>> (พิธีเปิดเวลา 09.00 น.)  
 

         ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสามารถศึกษาเอกสารล่วงหน้าได้ที่นี่ <<คลิก>>  

 

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพ ISO 9001 และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับสำนักวิชา และหน่วยงานสนับสนุน (ศูนย์/สถาบัน/ส่วน/สถาน/หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี) ซึ่งได้มีการนำระบบคุณภาพที่ตรงกับบริบทของตนเองมาปรับใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานและนำไปสู่การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม 2560 - มิถุนายน 2561)


         นอกจากนี้ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ 3 หน่วยงาน ที่นำระบบคุณภาพมาใช้ ดังนี้
        
1. ศูนย์บริการการศึกษา : ระบบ ISO 9001:2015
             โดย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา (นายพิรุณ  กล้าหาญ)

         2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ระบบ ISO/IEC 17025 : 2005
             ระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ทดสอบหรือสอบเทียบ)

             โดย หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน (นายอาวุธ  อินทรชื่น)

         3. เทคโนธานี : ระบบ TQA และ ระบบ ISO 9001:2015
              โดย ผู้อำนวยการเทคโนธานี (ผศ. ดร.วีรชัย  อาจหาญ)


 ********************************

สอบถามข้อมูลได้ที่ :  งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ
                                  โทร. : 4045-6  โทรสาร : 4040  e-mail : sutqa@sut.ac.th

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง