การจัดประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 4/2561

การจัดประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)

ครั้งที่ 4/2561

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

 

 

          คณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ซึ่งมีสมาชิกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 11 สถาบัน โดยได้หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ เป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งการประชุม อ.บ.ท.ท.ครั้งที่ 4/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุมฯ โดยมีคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธาน มีกำหนดการจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมฯ

 1. คณบดีหรือผู้แทน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณบดีหรือผู้แทน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. คณบดีหรือผู้แทน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
 4. คณบดีหรือผู้แทน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. คณบดีหรือผู้แทน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 6. คณบดีหรือผู้แทน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7. คณบดีหรือผู้แทน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. คณบดีหรือผู้แทน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 9. คณบดีหรือผู้แทน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 10. คณบดีหรือผู้แทน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 11. คณบดีหรือผู้แทน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง