ฝ่ายวิชาการฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis : วันที่ 18 - 19 เมษายน 2561

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  AUN-QA Implementation and Gap Analysis” ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2561 ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร ดังกำหนดการ >>> (พิธีเปิดเวลา 09.00 น.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ ได้รู้จักและเข้าใจสาระของเกณฑ์ AUN-QA สามารถนำกรอบแนวคิดของเกณฑ์ไปเป็นแนวทางในการประเมินตนเองและวิเคราะห์หาประเด็นในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์
    (รองศาสตราจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์
    (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี  ศุภสุธีกุล
    (รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
4. อาจารย์ ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ
    (อดีตรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)


นอกจากนั้น ยังมีผู้บริหารและคณาจารย์ มทส. ร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
4. อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
5. อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
ซึ่งผู้ช่วยวิทยากรแต่ละท่านนั้น ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมีประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ มทส. ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

 

เอกสาร/อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา :

1.  มคอ. 2 ของหลักสูตร 

2.  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

3.  คู่มือ AUN-QA version 3.0 <<คลิก>>

4.  Laptop สำหรับใช้ในการอบรม อย่างน้อย 1 เครื่อง ต่อ 1 หลักสูตร​

หมายเหตุ :  งาน QA ได้จัดเตรียม Notebook 1 เครื่อง/1 กลุ่ม 

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ :  งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ
                             โทร. : 4045-6  โทรสาร : 4040  e-mail : sutqa@sut.ac.th

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง