มทส. สร้างเครือข่าย ขยายความร่วมมือทางวิชาการสู่สากล ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำ สาธารณรัฐไต้หวัน

มทส. สร้างเครือข่าย ขยายความร่วมมือทางวิชาการสู่สากล ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำ สาธารณรัฐไต้หวัน

เมื่อวันที่ 20 -21 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย เดินทางเข้าหารือแนวทาง สร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือทางวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำสาธารณรัฐไต้หวัน เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกับ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายระดับนานาชาติ มีความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเนื้อเยื่อกล้วยไม้ สัตว์น้ำ รวมถึงเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 

และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism (NKUHT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไต้หวันที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านการจัดการการท่องเที่ยว และการฝึกอบรมด้านการทำอาหารจีนและนานาชาติ ทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงการใหม่ในการจัดการโรงแรมซึ่งมุ่งตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นและความต้องการของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

โดยแนวทางความร่วมมือกับทั้งสองมหาวิทยาลัยชั้นนำของไต้หวัน กับ มทส. เพื่อมุ่งขยายเครือข่าย และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล และถือเป็นวาระหนึ่งที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ในขั้นต่อไป

 

 

SUT Marks Kaohsiung on its Map of Internationalisation Campaign

From March 20th-21st, 2018, SUT Rector, Associate Professor Dr Weerapong Pairsuwan led an SUT delegation to visit 2 potential strategic partner universities in Kaohsiung, south of Taiwan. The delegation included Deans of the Agricultural Technology and Social Technology, Professor Dr Neung Teaumroong and Associate Professor Dr Weerapong Polnigongit, and Assistant to the Rector for SUT Council Affairs, Assistant Professor Dr Issra Pramoolsook. Since the connection with these 2 Kaohsiung universities was introduced to SUT by Chairman of SUT Council, Professor Dr Wichit Srisa-an, the Rector also invited him to represent SUT as well.

The first university, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), is internationally renowned for its strong research capacity in agricultural technology with a wide network with universities in Thailand and ASEAN. Receiving the SUT delegation with enthusiasm, NPUST introduced SUT to its teaching and research facilities of the Department of Agriculture such as orchid production, aquaculture, and food processing technology. Impressed with each other’s rigorous academic progress, both the universities expressed a keen interest in creating a formal tie which will lead to collaborations in the future. Such collaborations will come in various concrete forms, such as development of a dual degree related to agricultural technology, exchange of staff and students, joint research, as well as international placements of cooperative education students.

The second university, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism (NKUHT), is Taiwan’s first specialised university in this area of study and expertise. Equipped with world-class facilities for hospitality and tourism management and Chinese and international culinary training, NKUHT will play a significant supporting role in SUT’s development of the new programme in hospitality management, which is aimed to meet the emerging and high demand of the creative economy as a part of Thailand 4.0 agenda. In the next stage, key administrators and faculty members from NKUHT are invited to SUT for a site visit to survey the potential that SUT has, and then a formal collaboration can be forged by an MOU.

These two Kaohsiung universities have proved to have a strong determination to have partnership with SUT, which is going to expand and enrich the existing network with Taiwanese universities that SUT is enjoying. Based on reciprocity basis, SUT which is equally eager for this partnership promises to lend itself as much as possible for the benefits of these two new friends from the south of Taiwan as well.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง