ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ณ โรงเรียนต่างๆ ใน จ. สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา

       ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ประธานศูนย์สอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ อารีรักษ์ รองประธานศูนย์สอบ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ณ โรงเรียนต่างๆ  ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา 

 

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ให้เป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาค รับผิดชอบการจัดการทดสอบ GAT/PAT ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดย  โดยในครั้งนี้มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ จำนวน 13 โรงเรียน มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 63,434 คน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง