อธิการบดี พบบุคลากร มทส. : กล่าวปราศรัยแสดงวิสัยทัศน์การบริหารงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย SUT Re-Profile 2020

อธิการบดี พบบุคลากร มทส. : กล่าวปราศรัยแสดงวิสัยทัศน์การบริหารงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย SUT Re-Profile 2020


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรม “อธิการบดี พบบุคลากร มทส.”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน พบบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ สายปฏิบัติการ และผู้แทนนักศึกษา มทส. กว่า 1,300 คน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1

โดยอธิการบดี ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยแสดงวิสัยทัศน์การบริหารงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2561 – 2564 โดยนำสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กรอบ และทิศทางการดำเนินงาน ภายใต้ concept SUT Re-Profile 2020 เพื่อนำพามหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุคใหม่ ยุคของศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน คือ 

  • ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)
  • ยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University)
  • ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Social & Commercial – STI Impact)
  • ยุทธศาสตร์การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture Engagement)
  • ยุทธศาสตร์การบริหารงานที่นำสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)

โดยประกอบด้วย 24 ประเด็นยุทธศาสตร์ 44 กลยุทธ์ 147 แผนงานโครงการ ตามวิสัยทัศน์ “Excellent Academic Institution in STI and Society Accountability” และพันธกิจ “การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และปัญญาคู่คุณธรรม ให้บริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ” โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 ของประเทศ และอยู่ใน 200 อันดับแรกของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างแท้จริง

 


“ผมมีความเชื่อมั่นว่า ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถระดับสูง ท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ และศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ไว้กับมหาวิทยาลัยมากมาย นำพาความเจริญรุ่งเรืองให้กับมหาวิทยาลัย เข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง นอกจากความสามารถทางการบริหาร ความมุ่งมั่น และวิริยะพากเพียรของท่านอธิการบดีทั้ง 3 ท่าน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นเพราะการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสภามหาวิทยาลัย จากเพื่อนร่วมงาน จากนักศึกษา จากนี้ไปผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ สนับสนุน จากทุกฝ่าย จากเพื่อนร่วมงานชาว มทส. ทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษา ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญยิ่ง ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยก้าวที่มั่นคง ดำรงความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตอันงดงาม ได้อย่างไม่มีข้อสงสัย ผมขอฝากอนาคตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ฝากความหวังของผมที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ จากรากฐานที่เข้มแข็งและมั่นคง ให้เจริญรุดหน้ามากขึ้นไปอีก สามารถก้าวข้าม “ความท้าทาย” พร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างสง่างาม อย่างเต็มภาคภูมิ ให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น “พลัง” ของชาติ และเป็นสมบัติที่ล้ำค่า กับชนรุ่นหลังสืบไป” อธิการบดี มทส. กล่าว

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง