ขอเชิญบุคลากร มทส. เข้าร่วมกิจกรรม อธิการบดีพบบุคลากร มทส. ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

   ขอเชิญบุคลากร มทส. เข้าร่วมกิจกรรม “อธิการบดีพบบุคลากร มทส.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์เป้าหมาย กรอบ และ ทิศทางการดำเนินงานภายใต้นโยบาย SUT Re-Profile 2020 

ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00–14.30 น.
ณ ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง 1500) อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

โดยมีกำหนดการดังนี้

 
เวลา                                  กิจกรรม 
12.45 น. – 13.00 น.       ​ ลงทะเบียน 
13.00 น. – 14.30 น.        อธิการบดีพบบุคลากร มทส.
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง