เปิดบ้านสุรวิวัฒน์ 2561 : เรียนรู้ ก้าวไกล ไร้พรมแดน 19 - 20 มกราคม 2561

เปิดบ้านสุรวิวัฒน์ 2561 : เรียนรู้ ก้าวไกล ไร้พรมแดน

SWS Open house 2018  :  Education beyond Classroom

 

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวน นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน “เปิดบ้านสุรวิวัฒน์ : เรียนรู้ ก้าวไกล ไร้พรมแดน (SWS Open House 2018  : Education beyond Classroom) ระหว่างวันที่ 19 - 20  มกราคม  2561  ณ  อาคารเกษตรภิวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พบกับกิจกรรมการแนะนำข้อมูลเพื่อเข้าการศึกษาต่อโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ การแสดงนิทรรศการ  การประกวดและ   การแข่งขัน  สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนในห้องเรียนอัจฉริยะ  (Smart Classroom )  กิจกรรม STEM  และพบกับนวัตกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษ    ที่ 21 (21st Century Skills)

ร่วมเรียนรู้และสนุกไปกับการทำกิจกรรม ห้องเรียนศตวรรษใหม่  สังคมเชื่อมโลก 4.0 ภาษาพาเพลินเดินตลาด สนุกกับฟิสิกส์นอกห้องเรียน  เคมี ฉลาดล้ำทะลุโลก  รักหมดใจนายเม็ดเลือดแดง  สนุกกับฟิสิกส์นอกห้องเรียน และเรียนรู้ By Doing  รวมถึงกิจกรรม STEM เพื่อให้นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ผ่านการเล่นเกมส์และการลงมือประดิษฐ์ Spectrometer,Mystery Box, Blooming Flower,  Electrolysis ,  Spaghetti Tower Challenge , Straw Bridge  เป็นต้น  

พร้อมนี้ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  สมัครร่วมแข่งขันวิชาการ ได้แก่  การตอบปัญหาแฟนพันธ์แท้บุคคลสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ “The Mask Fan SWS contest” การแข่งขันเล่านิทาน “Storytelling”  การแข่งขันวาดรูปในหัวข้อ “Education beyond Classroom” และการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ หากประสงค์จะเข้าร่วมชมงาน  การเข้าร่วมประกวดและแข่งขัน  สามารถลงทะเบียนแบบออนไลน์ ได้ที่ http://surawiwats.sut.ac.th/openhouse2018 และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://surawiwats.sut.ac.th  หรือการสแกน QR code  

 

 

นิทรรศการจากสาระวิชาต่างๆ

·         สังคมเชื่อมโลก 4.0 (Social Connect 4.0)

·         สวนคำศัพท์ (Secret Garden)

·         เรียนรู้ By Doing (Learning By Doing)

·         ภาษาพาเพลินเดินตลาด (SWS Mini English Market)

·         เลขที่สัมผัสได้ (Mathematics You Can Touch)

·         สนุกกับฟิสิกส์นอกห้องเรียน (Physics Beyond Classroom)

·         เคมี ฉลาดล้ำทะลุโลก (Chemistry Beyond Classroom)

·         รักหมดใจนายเม็ดเลือดแดง (Oh My Blood!)

·         ปล่อยไข่โหม่งโลกอย่างไรไม่ให้แตก (Egg Drop Challenge)

·         ห้องเรียนศตวรรษใหม่ (SWS Smart Classroom)

กิจกรรม STEM

·         Spectrometer

·         Mystery Box

·         Blooming Flower

·         Electrolysis

·         Spaghetti Tower Challenge

·         Strong Bridge

รวมถึงการแข่งขัน

·         ตอบปัญหาแฟนพันธ์แท้บุคคลสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ “The Mask Fan SWS contest”

·         การแข่งขันเล่านิทาน “Storytelling”

·         การแข่งขันวาดรูปในหัวข้อ “Education beyond Classroom”

·         การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ “Science Quiz Contest”

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง