ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ Enterpreneurial and Borderless Education โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย

เพื่อตอบสนองนโยบาย SUT re-profile 2020 ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Entrepreneurial University และ Borderless University ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจึงกำหนดจัดการบรรยายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าฟังการบรรยายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  

ลงทะเบียน


             ทั้งนี้  ได้มีหนังสือเชิญเข้าฟังการบรรยายไปยังทุกหน่วยงานด้วยแล้ว
 
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์ ส่วนส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 4029 e-mail : thipsuda@sut.ac.th   
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง