สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาคณาจารย์ บูรณาการการสอนและการวิจัยในการพัฒนาชั้นเรียนสู่ความเป็นสากล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาคณาจารย์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการบูรณาการการสอนและการวิจัยในการพัฒนาชั้นเรียนสู่ความเป็นสากล ประจำปี พ.ศ. 2560

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาคณาจารย์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการบูรณาการการสอนและการวิจัยในการพัฒนาชั้นเรียนสู่ความเป็นสากล ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 จัดขึ้นที่ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร เป็นกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยผู้ที่เป็นตัวอย่างในทางการทำวิจัย คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งได้แก่การให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่จำเป็นต่อการพัฒนางานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นไป ทั้งในด้านการวิจัยที่ควรมีความเป็นกลุ่มวิจัยมากขึ้น การเรียนการสอนแนวใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และการสร้างความเป็นสากล รวมถึงการเพิ่มความเป็นนานาชาติให้แก่องค์กร

        กิจกรรมในวันแรกนี้ ได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษจากวิทยากรและคณาจารย์ผู้มีผลงานและแนวทางการทำวิจัยอันเป็นตัวอย่างที่ดี ดังนี้ ดร.สกุลชัย ขุมทรัพย์ดี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ บรรยายในหัวข้อ "Synthesis of Iridium Complexes and Steroid Derivatives: From Catalysis to Bioactive Agents" ดร.กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ "N-heterocyclic carbene-stabilized B-F bonds and their application in PET imaging" คณาจารย์ในสำนักวิชาฯ ที่ให้เกียรติแบ่งปันประสบการณ์ในการทำวิจัยได้แก่ Prof.Dr. James R. Ketudat-Cairns บรรยายในหัวข้อ "Fun with Enzymes: Beta-glucosidase and Transglucosidase Structure, Function and Application" โดยท่านได้บรรยายเกี่ยวกับเส้นทางการทำวิจัยในการศึกษาโครงสร้างของโปรตีน และไม่ตีกรอบตัวเองเพียงแค่การศึกษาโปรตีนจากพืชเท่านั้น แต่ท่านได้ใช้ความเชี่ยวชาญของท่านในการศึกษาความผิดปกติของโปรตีนในโรคทางพันธุกรรมของมนุษย์อีกด้วย และในปีนี้ ท่านได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์ สำหรับนักวิจัยด้านโปรตีนดีเด่น ประจำปี 2017 โดยสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย และได้รับเลือกให้เป็นประธานสมาคมโปรตีนแห่งเอเชียแปซิฟิก (ปี 2560-2561) นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง ซึ่งกรุณาแบ่งปันประสบการณ์ในการวิจัยเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังอย่างครบวงจร และการใช้ความเชี่ยวชาญเรื่องจุลินทรีย์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตน้ำปลา นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำวิจัยและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง วิทยากรอีกท่านหนึ่งได้แก่ Dr. Colin Thomas Strine ได้บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการทำวิจัยเรื่องระบบนิเวศของงูจงอาง และการนำความรู้สู่ชุมชนที่ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและลดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น นอกจากนี้ท่านยังได้เล่าถึงแนวทางในการสร้างทีมวิจัย จนทำให้ขณะนี้กลุ่มวิจัยของท่านมีนักวิจัยจากหลากหลายประเทศมาร่วมงาน นับเป็นการบรรยายที่ให้มุมมองเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเป็นนานาชาติให้แก่สำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

 

 

            วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 กิจกรรมสัมมนาได้จัดนอกสถานที่ ณ วินเทจ โฮเทล  เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการเป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “SUT Entrepreneurial & Borderless Education” ซึ่งท่านได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบว่า แท้จริงแล้วการพัฒนาระบบการศึกษาไร้พรมแดนได้เคยเกือบเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2539-2540 ภายใต้ชื่อ แผน มทส. (SUT Plan) หากแต่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการสนับสนุนจากส่วนกลางเสียก่อน การศึกษาไร้พรมแดนจึงไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และเมื่อนำแผน มทส. มาพิจารณาจะพบว่า แนวคิดส่วนใหญ่ยังทันสมัย ยกเว้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่ต้องเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน และท่านได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ระบบการศึกษาไร้พรมแดนที่เหมาะสมน่าจะเป็นระบบ blended teaching & learning ที่ผสมผสานระหว่างการมาเรียนแบบพบผู้สอนและการเรียน online นอกจากนี้ท่านได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ entrepreneurship ซึ่งขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของ SUT re-profile 2560 ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น entrepreneurial university ดังนั้นสำนักวิชาต่าง ๆ จึงควรมุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมี mindset ในเรื่องนี้ แม้จะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการก็ตาม ดังนั้นในกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยต้องทำลายกำแพงแห่งสังกัดย่อยของสำนักวิชา สาขา หรือหน่วยงาน และร่วมมือกันเพื่อทำให้เกิด multidisciplinary และ transdisciplinary ที่น่าจะนำไปสู่การสร้าง entrepreneurship ในการสอน และการเรียนรู้

                  นอกจากนี้ยังมีวิทยากรร่วมการบรรยายในกิจกรรม ได้แก่ รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายในหัวข้อ “จากงานวิจัยในห้อง Lab สู่ตลาดโลก – แบ่งปันประสบการณ์” พร้อมด้วยคุณอภิรัตน์ หวานชะเอม จาก กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และ คุณ มนตรี  สิริวัฒนาศาสตร์ จาก บจก.สิริวัฒนาคอนสตรัคชั่น และ บจก.โคโรอาร์ต มาร่วมบรรยายประสบการณ์ด้านธุรกิจเชิงนวัตกรรมใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ การบรรยายจากวิทยากรทั้งสามท่านได้ให้มุมมองใหม่แก่ผู้ร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก เช่น หลักสูตร และการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยความเข้าใจผู้เรียนซึ่งเป็นคนยุคใหม่และมีแนวคิดต่างจากคนรุ่นเก่า นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิด disruption ของหลายธุรกิจ แม้แต่มหาวิทยาลัยก็มีโอกาสในการเกิด disruption ได้เช่นกันหากไม่ปรับตัวอย่างถูกต้อง หรือการทำวิจัยสำหรับโจทย์บางอย่าง อาจต้องทำการทดสอบความเป็นไปได้ก่อนแล้วค่อยทำวิจัยเชิงลึกตาม วิทยากรแต่ละท่านได้เล่าประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งนับเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ล้ำค่า และเป็นข้อแนะนำที่สำนักวิชาฯ จะรับไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานและสร้างบัณฑิต นอกเหนือจากการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญแล้ว ผู้บริหารจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ยังได้ร่วมกันเสวนาทิศทางการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นสากลในอีก 5 ปีข้างหน้าอีกด้วย 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง