มทส. ประชุมประเมินภารกิจการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

มทส. ประชุมประเมินภารกิจการเรียนการสอน

 วันนี้ (20 กันยายน 2560) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธาน การประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดเรียนการสอน ของภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมมาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาผลการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ รายงานผลการเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559 รายงานผลสรุปการวิเคราะห์การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน รายงานผลการดำเนินงานของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 ในโอกาสนี้ อธิการบดี ได้ให้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใน 3 ประเด็น คือ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยขึ้น แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีระบบสนับสนุนองค์ความรู้ แหล่งความรู้ต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ที่ค่อนข้างดีอยู่แล้ว แต่ทำอย่างไรจึงจะสามารถปรับหลักสูตรแบบที่เรียกว่า Incremental change เช่น เพิ่มทักษะที่จำเป็นในการเป็นนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 การปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน ประเด็นต่อมาอธิการบดี มทส. ได้เน้นย้ำถึงเรื่องโปรไฟล์ของนักศึกษา สิ่งที่จะส่งมอบออกไปสู่สังคมก็คือบัณฑิต ซึ่งเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จำเป็น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ทั้งทักษะทางวิชาชีพ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ หรือทักษะอื่นๆ ที่บัณฑิตควรมีในศตวรรษที่ 21 และประเด็นสุดท้ายคือ Bilingual Proficiency ของบัณฑิต การจัดการเรียนการสอบแบบสองภาษา หรือการเพิ่มทักษะภาษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่ม Employability และคุณสมบัติสของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในตลาดแรงงาน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง