รมว.ประจำสำนักนายกฯ บรรยายพิเศษบทบาทของประชารัฐในการพัฒนาอีสาน 4.0

รมว.ประจำสำนักนายกฯ บรรยายพิเศษบทบาทของประชารัฐในการพัฒนาอีสาน 4.0

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของประชารัฐในการพัฒนาอีสาน 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บรรยาย ในวันพุธที่ 9  สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส.  ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลให้ออกมาเป็นรูปธรรม และสะท้อนมุมมองบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนโยบาย Thailand 4.0  เพื่อเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันที่จัดการศึกษาพัฒนาบุคลากรของประเทศได้ปรับตัว และผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ภาคอีสานด้วยนวัตกรรม

 

ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/RjLeAv 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เทคโนธานี มทส. (นายพิภัช ลัดนอก โทร. 0-4422-4840 และ 090-894-9446)


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง