มทส. เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา Mini_UKM ครั้งที่ 16 เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 16 หัวข้อ  “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา” ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2560 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  

สำหรับกิจกรรมการจัดสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การ Pre-Workshop ด้านการจัดการความรู้มือใหม่หัดขับ และเทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น แนวทางการจัดทำวิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ และการสร้าง Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา  รับกับวัตถุประสงค์หลัก ในการที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยังถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบรอบ 27 ปี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา”  ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อ“การอุดมศึกษา”    และวิทยากรประจำกลุ่ม ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร และ รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ

ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://km.sut.ac.th/miniukm16/  ค่าลงทะเบียน คนละ 1,500 บาท กรณีอบรมมือใหม่หัดขับและคุณอำนวยแห่ง Mini_UKM ค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายฯ  พร้อมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียน ได้ที่ 044 224039, 04422 4053 รับจำนวน 150 คน

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง