ฝ่ายวิชาการฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome based Education และเกณฑ์ AUN-QA” : วันที่ 8-9 พ.ค. 2560

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome based Education และเกณฑ์ AUN-QA” ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร ดังกำหนดการ >>> (พิธีเปิดเวลา 09.00 น.) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (อาจารย์ ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนได้ รวมทั้งได้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทาง Outcome based Education (OBE) กับเกณฑ์ AUN-QA เพื่อจะได้นำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้บริหารจัดการหลักสูตรต่อไป

 

ในการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์
    (รองศาสตราจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล
    (รองผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

3.  อาจารย์ ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ
    (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

นอกจากนั้น ยังมีผู้บริหารและคณาจารย์ มทส. ร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย จำนวน 7 ท่าน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
6. อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
7. อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
ซึ่งผู้ช่วยวิทยากรแต่ละท่านนั้น ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมีประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ มทส. มาแล้ว

 

เอกสาร/อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา :

1.  มคอ. 2 ของหลักสูตร 

2.  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

3.  คู่มือ AUN-QA version 3.0 <<คลิก>>
     มหาวิทยาลัยไม่สามารถทำสำเนาแจกได้    เนื่องจากคู่มือ AUN-QA เป็นลิขสิทธิ์ของ AUN


4.  Laptop สำหรับใช้ในการอบรม อย่างน้อย 1 เครื่อง ต่อ 1 หลักสูตร​

5.  งาน QA ได้จัดเตรียม Notebook 1 เครื่อง/1 กลุ่ม 

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ :  งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ
                                  โทร. : 4045-6  โทรสาร : 4040  e-mail : sutqa@sut.ac.th

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง