มทส. อบรมพัฒนาอาจารย์ใหม่รุ่นแรกตามหลักสูตร STARS ตามมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560

         

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ได้เสนอระบบพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน โดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ของ The Higher Education Academy (HEA), UK โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมัครเป็นสมาชิกของ HEA และได้รับความร่วมมือจาก HEA Consultants ในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมอาจารย์ใหม่ที่อยู่ในช่วงการทดลองปฏิบัติงานตาม Descriptor 1 ของ UKPSF โดยใช้ชื่อหลักสูตรนี้ว่า “STARS” (SUT Teaching Academics Recognition Scheme) ทั้งนี้ หลักสูตร STARS ได้รับการรับรองโดย HEA แล้วในเดือนมีนาคม 2560 กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรอบรมอาจารย์ตาม UKPSF เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

 

            การพัฒนาอาจารย์ใหม่รุ่นแรกตามหลักสูตร STARS ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจาก HEA Consultants 2 ท่าน คือ Professor Dr. Abby Cathcart (Professor of Work and Organization in QUT Business School, Head of the QUT Academy of Learning and Teaching, Principal Fellow of the (UK) Higher Education Academy) และ Professor Dr. Larry Neale (Professor of Marketing in the QUT Business School, Senior Fellow of the (UK) Higher Education Academy) โดยการอบรมอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในครั้งนี้มีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนได้ดำเนินการสมัครเพื่อขอรับรองสถานะตามกรอบมาตรฐานของ UKPSF ในระดับ Fellow และ Senior Fellow ของ HEA แล้ว เพื่อมาทำหน้าที่เป็น Peer Mentor ให้กับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยที่เข้าอบรมในหลักสูตร STARS จำนวน 40 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านการประเมินในเดือนกรกฎาคม 2560 จะได้รับสถานะเป็น Associate Fellow ของ HEA

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง