ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์ AUN-QA กับการนำไปใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร” วันที่ 6-7 มี.ค. 60

 

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์ AUN-QA กับการนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร (AUN-QA Criteria Implementation)” ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2  สุรสัมมนาคาร ดังกำหนดการ (พิธีเปิดเวลา 09.00 น.)

 

เอกสารที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา :

1.  มคอ. 2 ของหลักสูตร 

2.  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

3.  คู่มือ AUN-QA version 3.0
     มหาวิทยาลัยไม่สามารถทำสำเนาแจกได้
     เนื่องจากคู่มือ AUN-QA เป็นลิขสิทธิ์ของ AUN


4.  Laptop สำหรับใช้ในการอบรม อย่างน้อย 1 เครื่อง ต่อ 1 หลักสูตร​

5.  งาน QA ได้จัดเตรียม Notebook 1 เครื่อง/1 กลุ่ม 

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ :  งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ

                      โทร. : 4045-6  โทรสาร : 4040  e-mail : sutqa@sut.ac.th


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง