การสัมมนาคณาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

          การสัมมนาคณาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาคณาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดย ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ศ. นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผศ. ทพญ.ดร. ยุพิน ส่งไพศาล คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รวมถึงคณาจารย์จากทุกสำนักวิชาเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ

 

รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

ทั้งนี้ กิจกรรมการสัมมนาคณาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และทุกสำนักวิชา ได้ร่วมกันหารือในประเด็นของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ให้ตรงตามบริบทของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน อันจะเกิดประสิทธิผลต่อการศึกษาวิชาหลักในแต่ละสาขาวิชาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อไป.

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง