มหาวิทยาลัยกำหนดจัดเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) ปีการศึกษา 2558

 

 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) ปีการศึกษา 2558 เพื่อสรุปภาพรวมของเรื่องที่หน่วยงานต้องการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ซึ่งเป็นผลจากการประเมินตนเอง และจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ จากการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร สำนักวิชา หน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากร โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจะประมวลสรุปภาพรวมประเด็นที่สำคัญที่เป็นปัญหาร่วมที่หน่วยงานต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขปัญหานำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็น อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเพื่อหน่วยงานสามารถนำข้อมูลที่ได้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ ได้เรียนเชิญเทคโนธานีมาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคโนธานีกับการก้าวสู่ TQA

ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร และห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ (เป็นการประชุมทางไกลสองทาง)


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง