การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559

ด้วย มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559 
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจึงขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ดังนี้
 
         1. วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร
 
             1) เวลา 8.30-9.10 น. : ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 โดยท่านอธิการบดี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกับรองอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีทุกสำนักวิชา ผู้อำนวยการทุกศูนย์/สถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย หัวหน้าส่วน และหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่า
 
             2)  เวลา 9.10-9.50 น. : รับฟังการนำเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
 
         2.  วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร
              เวลา 10.00-12.00 น.  : รับฟังผลการประเมิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ  พร้อมอภิปรายและซักถาม

 
        ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ได้มีหนังสือเรียนเชิญไปยังผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว ด้วยแล้ว 
 
        รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        - รายละเอียดกำหนดการการประเมินฯ​ 
 
 
------------------------------------------------------
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง  นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4045-(6)  โทรสาร  0-4422-4040

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง