Kick off โครงการ Back to School # 10

วันนี้ (9 มีนาคม 2561) รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Kick off โครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 10 (Back to School # 10) ณ โรงเรียนบ้านพลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยส่วนอาคารสถานที่ ร่วม กับ ส่วนประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู บูรณะอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค สำหรับโรงเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงอาคารหลังเดิม ให้เป็นห้องสมุด ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ตลอดจน การซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา รวมถึงปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก นักศึกษาจิตอาสา ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยกันรื้อถอนอาคารหลังเดิมที่ชำรุด รวมถึงชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

   

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง