มทส. ลงพื้นที่โครงการพี่ช่วยน้อง พร้อมมอบห้องสมุดมิตรภาพ

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยส่วนอาคารสถานที่ ร่วมกับ ส่วนประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการ “พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 9” (BACK TO SCHOOL 9th) ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านป่าตะแบง ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคที่เหมาะสมแก่นักเรียน พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม เพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศทางการศึกษาที่เหมาะสม ซึ่งนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาให้กับเยาวชน รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในฐานะมหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคม
 
        ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ได้มีพิธีส่งมอบห้องสมุด “มทส. ห้องสมุดมิตรภาพ” ตามโครงการดังกล่าว โดยมี นายธานี คล่องณรงค์ หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ พร้อมด้วย นางมนัสวี บรรลือทรัพย์ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ มทส. ร่วมส่งมอบแด่ นายนายถวิล  รัตนพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตะแบง และผู้นำชุมชนท้องถิ่น โดยห้องสมุดดังกล่าว เป็นสมุดขนาดเล็ก ที่จัดทำเป็นอาคารประหยัดพลังงานและสามารถผลิตพลังงานได้เองในอาคาร (NET ZERO ENERGY) ขนาดใช้สอย 45 ตารางเมตร พร้อมงานตกแต่งและครุภัณฑ์ โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์จากบริษัท ห้างร้านที่มีจิตศรัทธา มูลค่าประมาณ 850,000 บาท นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ระบบไฟฟ้า ประปา และติดตั้งพัดลม  ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนมูลค่า 256,132  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,106,132 บาท รวมถึงการจัดทีมลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยสำหรับเด็กและการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
 
 
     
       
 
 
 
      

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง