ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญญานี คำแก้ว
 
สังกัดสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเคมี
 
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
 
 
 
 อาจารย์ พญ.จิรภา จันทร์แสงรัตน์
 
สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย
 
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
 
 
 
 
 อาจารย์ ดร.Satoshi Kubota
 
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)
 
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง