ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

างสาวกัลญา พับโพธิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 646/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

 


นางจรัญญา สมอุดร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา

ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 647/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

 

 

นางอินทิรา นนทชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 648/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

 

 

นางดารณี คำสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 649/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

 

 


 

นางชุติมา ไชยเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา

ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 650/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง