ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565PDF >>  https://sutoffice365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/253024_office365_sut_ac_th/EVsCUEsqNNVBmrq7BmJKwNIBKUItSn6QCdG6sbNMbTDOSg?e=jPo6mV


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง