ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการจำหน่ายอาหารทุกประเภท และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารส่วนกิจการนักศึกษา (หลังเก่า)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการจำหน่ายอาหารทุกประเภท และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารส่วนกิจการนักศึกษา (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการในการให้บริการจำหน่ายอาหารทุกประเภท และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารส่วนกิจการนักศึกษา (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้น จากการดำเนินการคัดเลือก ปรากฏผลดังนี้

1. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการ คือ นางสาวบุณยวีร์ แก้วมณี

2. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีสำรอง ได้แก่ นายปณิธาน จิตตวีระ  ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ 1


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง