มทส. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 ไม่รับของขวัญ - ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่

มทส. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ปี 2566

ไม่รับของขวัญ - ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่

   รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า  “มทส. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รณรงค์และดำเนินการตามนโยบาย ไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์และสิ่งมีค่าใด ๆ ในทุกเทศกาล มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 สำหรับในปี 2566 มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) โดยให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการไม่รับของขวัญและของกำนัล รวมถึงไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนแจ้งให้บุคคลภายนอกที่มาติดต่อมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

 

ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับของขวัญและของกำนัลตามประเพณีนิยม ธรรมเนียม วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันเป็นปกติ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของทุกท่าน และยืนยันจะทำหน้าที่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาของไทยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจและพันธกิจ  เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรตามแนวนโยบาย SUT 2025 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน (Innovation & Sustainable University)”  อธิการบดี มทส. กล่าว

 

ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
28 ธันวาคม 2565

 

 

ประกาศนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 (PDF)


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง