ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.สพญ.ดร. ศจีรา  คุปพิทยานันท์ 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
            ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง