กําหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง กําหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔
 
          ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น
 
 
         เพื่อให้การดําเนินการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ จึงกําหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไว้ ดังต่อไปนี้
 
๑. วันศุกร์ที่ ๔ - วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันซ้อมย่อย
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
๒. วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันซ้อมใหญ่
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
๓. วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

https://drive.google.com/file/d/1pF-ndgF4qGe4v-dmlq19ykujrL4_TMns/view

https://www.facebook.com/sutcongrate


-----------------

 
Announcement 
Schedule of the Rehearsals and Commencement Ceremony
Academic Year 2021
 
         His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) has graciously assigned Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn to preside over the commencement ceremony of Suranaree University of Technology of the Academic Year 2021 on Monday, November 7, 2022.
 
        In order to prepare all the graduates for the rehearsals and the commencement ceremony, Suranaree University of Technology would like to announce the schedule of events, as presented below.
 
1. Friday and Saturday, November 4th and 5th, 2022
First and Second Rehearsals 
at Surapat 2 Building, Suranaree University of Technology
 
2. Sunday, November 6, 2022
Final Rehearsal 
at Surapat 2 Building, Suranaree University of Technology
 
3. Monday, November 7th, 2022
Commencement Ceremony at Surapat 2 Building, Suranaree University of Technology
 
Thank you for your attention and kind cooperation in attending all the activities above.
 
Announced on September 21, 2022
 
 
 
 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง