ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร จันทร์ฉาย

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 
 
 

อาจารย์ ดร. สิรินทร ศรีโพธิ์

    อาจารย์   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 
                   ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง