ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ดังนี้


 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 
2. อาจารย์ ดร.นิศาชล จำนงศรี สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
 
3. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 
4. อาจารย์ ดร.อัฏฐพล อริยฤทธิ์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
 
5. อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ เกษมศรี  สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 
6. อาจารย์ ดร.จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 
7. อาจารย์ แพทย์หญิงกัณฐิกา วศินพงศ์วณิช  สังกัดสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง