นักศึกษาที่มีความประสงค์กลับเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ 3/2564 ต้องเข้าระบบ Vaccine Passport เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่

นักศึกษาที่มีความประสงค์กลับเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ 3/2564 ต้องเข้าระบบ Vaccine Passport เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีออกประกาศ

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2564

ส่วนกิจการนักศึกษาจึงเปิดใช้ระบบ Vaccine Passport http://dsasystem.sut.ac.th/covidscreening/

สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์กลับเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ 3/2564

โดยสามารถเข้าระบบ Vaccine Passport เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางกลับเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าใช้อาคารต่างๆ

และเพื่อเป็นข้อมูลให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ในการบริหารการจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ของนักศึกษาต่อไป

*กรุณาดำเนินการก่อนการกลับเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 1-2 วัน----------------

 

Following the announcement of Suranaree University of Technology

about Guideline for Teaching and Learning in Trimester 3/2021

Division of Student Affairs launch Vaccine Passport system http://dsasystem.sut.ac.th/covidscreening/, for students who would like to travel to SUT for Trimester 3/2021.

Please Log-in Vaccine Passport system, fill out the information and keep the result for inspecting when using SUT facilities and this data will be used for managing teaching and learning method, as well as activities and projects for students in the future.

* Please submit Vaccine Passport before entering SUT at least 1-2 days in advance.

 

 

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง