ผลการประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ (logo) ฟาร์มกัญชา มทส.

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้มีประกาศ เรื่อง การประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์ (logo) ฟาร์มกัญชา มทส. (SUT Cannabis Hub)” ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น
 
บัดนี้ ได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศผลการประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์ (logo) ฟาร์มกัญชา มทส.” ดังนี้  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ นายภานุ ศรัณยคุปต์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มทส. จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง