แจ้งเลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

แจ้งเลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
 
       ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกำหนดวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2565 นั้น 
 
     บัดนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ร่นวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว เป็นวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ช่วงเช้า ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง