ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22)
 

  1. การจัดการเรียนการสอนและการสอบทุกรายวิชาให้เป็นระบบทางไกลแบบสื่อประสม (ออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
     
  2. ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณามอบหมายงานในรูปแบบที่บุคลากรสามารถทำงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตน (Work from Home) โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเทียบเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยโดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์ และให้จัดบุคลากรหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในอัตราร้อยละ 75 ของบุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นไปตามปกติ
     
  3. ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 21 ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เกี่ยวกับมาตรการในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ ในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

 

---------

http://www.sut.ac.th/2012/sutcovid19/?p=735

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง