ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ข้อปฏิบัติการเข้าพักในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔

เพื่อให้การกลับเข้าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการจัดการเรียนการสอนและ  การกลับเข้ามาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศข้อปฏิบัติการเข้าพักในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ดังนี้
 
 ข้อ ๑  กำหนดให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ที่มีทะเบียนรายชื่อพักอยู่ในหอพักภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๓ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เข้าหอพักเพื่อเก็บสัมภาระส่วนตัว ย้ายไปห้องพักใหม่ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
 
ข้อ ๒  นักศึกษาที่เข้าหอพักเพื่อเก็บสัมภาระส่วนตัวจะต้องทำความสะอาดห้องพักและคืนกุญแจห้องพักให้เรียบร้อย หากไม่ดำเนินการมหาวิทยาลัยจะคิดค่าปรับตามระเบียบหรือประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้นักศึกษาห้องพักใดที่ทำความสะอาดห้องพักเรียบร้อยแล้วจะได้รับชั่วโมงจิตอาสาคนละ ๖ ชั่วโมง 
 
ข้อ ๓  นักศึกษาที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าหอพักต้องได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ที่ทางราชการกำหนดมาแล้วอย่างน้อย ๑ เข็ม หรือได้ลงทะเบียนเพื่อรับการจัดสรรวัคซีนจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และต้องแสดงเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี ATK ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงและมีผลเป็นลบ โดยนักศึกษาต้องพักอาศัยในหอพักที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นเวลา ๗ วัน แล้วทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี ATK ซ้ำอีกครั้ง หากมีผลเป็นลบจึงจะสามารถเข้าพักอาศัยในห้องพักของตนเองได้
 
ข้อ ๔  นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มหาวิทยาลัย   จะอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในหอพักหากดำเนินการ ดังนี้
 
๔.๑ กรณีนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม ต้องแสดงเอกสารรับรองการตรวจ  หาเชื้อจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี ATK ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงและมีผลเป็นลบจึงจะสามารถเข้าพักอาศัยในห้องพักของตนเองได้
 
๔.๒ กรณีนักศึกษาที่ได้รับวัคซีน ๑ เข็ม ต้องแสดงเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อ จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี ATK ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงและมีผลเป็นลบ โดยนักศึกษาต้องพักอาศัยในหอพักที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นเวลา ๗ วัน แล้วทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี ATK ซ้ำอีกครั้ง หากมีผลเป็นลบจึงจะสามารถเข้าพักอาศัยในห้องพักของตนเองได้
 
๔.๓ นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับการจัดสรรวัคซีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องแสดงเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี ATK ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงและมีผลเป็นลบ โดยนักศึกษาต้องพักอาศัยในหอพักที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นเวลา ๑๔ วัน แล้วทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี ATK ซ้ำอีกครั้ง หากมีผลเป็นลบจึงจะสามารถเข้าพักอาศัยในห้องพักของตนเองได้
 
ข้อ ๕  กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รหัสนักศึกษา B๖๔ ที่มีรายชื่อเป็นผู้เข้าพักในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ รายงานตัวเข้าหอพักได้ตั้งแต่วันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และต้องปฏิบัติตามข้อ ๓ และ ๔ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
 
ข้อ ๖  นักศึกษาสามารถรายงานตัวได้ที่หอพักนักศึกษาที่นักศึกษาเข้าพักอาศัย
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 
ประกาศ ณ วันที่  17 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔

---------------------------------------------------------


 

———————-

ประกาศ PDF

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง