มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา           
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา            
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา          
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานวิจัย  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง