ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์  ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
- รองศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์      ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
           ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง