ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสอบออนไลน์ เข้าตอบแบบสำรวจผู้ประสงค์รับความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการสอบกลางภาคที่ 2/2563

ด้วยความห่วงใยนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสอบออนไลน์
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศให้การจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ระหว่าง 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564เป็นแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในวงกว้างนั้น
 
นักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการสอบออนไลน์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรืออยู่ในพื้นที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุม เพื่อให้การจัดสอบออนไลน์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลกระทบกับนักศึกษาน้อยที่สุด มหาวิทยาลัยมีความห่วงใย และตระหนักถึงข้อจำกัด รวมถึงผลกระทบเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตินี้ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าว เข้าตอบแบบสอบถามได้ที่ http://dsasystem.sut.ac.th ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. (เวลา 09.00 น.) - 17 ม.ค. 2564 (เวลา 24.00 น.) เพื่อฝ่ายกิจการนักศึกษาจะดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 4422 3110 หรือ 0 4422 3120
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน
#เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน !

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง