มทส. ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถามที่อยู่ปัจจุบันอีกครั้ง / SUT asks for your cooperation to answer survey on current location one more time.

มทส. ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถามที่อยู่ปัจจุบันอีกครั้ง!!

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าตอบแบบสอบถามข้อมูลที่พักอาศัยของนักศึกษา ณ ปัจจุบัน เพื่อให้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤติ เป็นไปอย่างเหมาะสมนั้น พบว่ายังมีนักศึกษาบางส่วนยังไม่ได้ทำแบบสอบถาม รวมถึงมีการย้ายที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้

มหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำแบบสอบถามหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ โปรดตอบแบบสอบถามข้อมูลที่พักอาศัยของนักศึกษา ณ ปัจจุบัน ตามความเป็นจริงอีกครั้ง ได้ที่ https://netcovid.sut.ac.th/checkin/

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน

 

----------------------

 

SUT asks for your cooperation to answer survey on current location one more time.


Following the first request for your cooperation to answer the survey on your current location/address, it appears that a lot of students still have not completed the survey.

Therefore, SUT would like to ask those who HAVE NOT done the survey to complete the survey as soon as you can. If you have moved to a new location/address, please also do the survey one more time to update the information. You can find the survey at https://netcovid.sut.ac.th/checkin/

SUT thanks all of you for your attention and cooperation.

Remember! SUT Community
Taking care of yourself is the best COVID-19 vaccine!


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง