ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ผู้รักษาแทนการคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 ราย  ดังนี้
  1. อ.นพ.ดร. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล  ดำรงตำแหน่งผู้รักษาแทนการคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
  2. ผศ.ทพ.ดร. ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์  ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์   ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2564
 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง