ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 4 ราย  ดังนี้

 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นพร อึ้งอาภรณ์      
ดำรงตำแหน่งผู
้รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563

 

- รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง        
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม 
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563
 
 

 
- อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท                   
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง